0886155441
Сряда - Неделя (вкл.) 10:00 - 19:00 Понеделник, Вторник и Събота поч. ден

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уеб сайтът https://durzostikrasota.com/ е собственост на Дързост и Красота ЕООД град Варна. Промяна и изменение на общите условия за ползване на сайта, както и информация се правят от управителя и собственик на сайта без предизвестия. При влизане и зареждане на нашият сайт https://durzostikrasota.com/, приемаме, че сте се осведомени, прочели сте правилата за ползване и сте съгласни с тях.

Използването на уебсайта ни е възможно и без предоставяне на лични данни.

I. Предмет

Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между между Дързост и Красота ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: https://durzostikrasota.com/, аричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

II. Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: Дързост и Красота ЕООД, ЕИК 103907922
2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. ул. Тодор Димов 25

  1. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. Тодор Димов 25
  2. Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. Тодор Димов 25 тел.: 0886155441, електронна поща: silvi.dk@abv.bg
  3. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
  4. Надзорни органи :
    Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

III. Защита на личните данни

Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .
(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
Чл. 4. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: https://durzostikrasota.com/cookie-policy/, с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.
Чл. 5. С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: https://durzostikrasota.com/terms-and-conditions/ .
Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към silvi.dk@abv.bg; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. Варна, ул. Тодор Димов 25 за Силвия Стоянова.